April 4, 2014

Parandalohet incidenti madh në Çair (i verifikuar)

Incident
Incident për shkak të përkatësisë politike apo besimit politik
incidentet e kryera për shkak të përkatësisë etnike

Çka ka ndodhur: Një diskutim shpërtheu midis një grupi të aktivistëve të rinj të VMRO-DPMNE-së
(maqedonasit etnikë) dhe shqiptarëve të moshuar etnike. Sipas anëtarëve të komunitetit, maqedonasit e rinj
me vetëdije prezantonin pamflete të shkruara në gjuhën shqipe që bënin thirrje që shqiptarët mos të votojnë
në zgjedhjet e ardhshme. Kur u zbulohet pamfletet nga disa të moshuar të komunitetit shqiptar në Çair, filloi
një debat i ashpër në mes të grupeve, i cili u ndërpre nga ana e policisë e cila mbrojti në mënyrë të qnenië
aktivistët maqedonas të VMRO-DPMNE-së.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 4 prill, Komuna e Çairit, Shkup.
Burimi i informacionit: Media elektronike centarnews.net.
Viktima(t) e përfshirë: I/e panjohur.
Lloji i krimit(ve): Rrezikimi i sigurisë, neni. 144, dëmtimi i pronës së huaj, neni. 243 KPRM, kërcënim, neni.
139 KPRM.
Kryerësi(t): I/e panjohur.
Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi i anshmërisë në këtë incident është
përkatësia dhe bindjet politike, si dhe përkatësia etike, nacionale ose gjuhësore, dhe treguesit e anshmërisë
në këtë incident janë:
1. Perceptimi i viktimës – Nga deklaratat e bëra në media, është e qnenië së perceptimi i viktimës, është se ky
incident është i motivuar nga paragjykimi.
2. Deklarata të shkruara janë lënë në skenë – kryerësit promovonin pamflete me të cilat ftohen shqiptarët mos
të votojnë në zgjedhjet e ardhëshme.
3. Dallimi i përkatësisë etnike në mes viktimës dhe kryerësit.
4. Natyra e dhunës – Incidenti ka ndodhur publikisht.
5. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: I/e panjohur.
Reagimi i autoriteteve lokale: Policia i është përgjigjur Kërkesës për informacion me karakter publik që u
është dërguar nga Komiteti në lidhje me këtë incident dhe ka deklaruar se nuk ka informacion në lidhje me
rastin.
Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Këto lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme e
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën mes komuniteteve të ndryshme etnike në shoqëri.

Adresë
Komuna e Çairit, Shkup
Emri i Vendit
Komuna e Çairit, Shkup

Numri i viktimave
-
Numri i kryerësve
-
Statusi i çështjes
No information
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Shkatërrimi i pronës
Emri i Vendit
Rrugë
Parandalohet incidenti madh në Çair (i verifikuar) image

Veprat penale

Kundër Lirive dhe të Drejtave
Shkelja e barazisë së qytetarëve
Kundër pronës
Dëmtimi i pronës
Kundër Rendit Publik
Dhunës

Bazë

Кombësi Përkatësia etnike Përkatësia politike