December 8, 2014

Një i mitur sulmohet nga një grupë kryerësish për shkak të orientimit të tij seksual (i verifikuar)

Incident
Dhuna ndaj të miturve
Incident për shkak të orientimit seksual ose identitetit gjinor

Çka ka ndodhur: Një i mitur u sulmua fizikisht nga një grup i katër kryerës të panjohur për shkak të
orientimit të tij seksual. Kur grupi u larguan nga viktima, një prej tyre goditi viktimën, duke ju drejtuar atij
me fjalët “Larg nga këtu, ju homoseksual!”. Pas kësaj, grupi ka ndjekur viktimën për 10-15 minuta.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 8 dhjetorë, ora 19-20, vendi i njohur si Rruga e Juristëve, bulevardi
Krste Misirkov, Shkup.
Burimi i informacionit: intervista me viktimën.
Viktima(t) e përfshirë: Një i mitur është sulmuar fizikisht mirëpo ska pësuar lëndime.
Lloji i krimit: Dhunë (neni.386).
Kryerësi(t): katër kryerës të panjohur.
Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi i anshmërisë në këtë incident është
orientimi seksual i viktimës, ndërsa tregues të anshmërisë në këtë incident janë:
1. Perceptimi i viktimës – viktima e percepton këtë incident si krim nga urrejtja.
2. Lokacioni – Incidenti ka ndodhur në një lokacion që frekuentohet nga komuniteti LGBT.
3. Natyra e dhunës – incidenti ka ndodhur publikisht.
4. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: I paraportuar (zgjidhje e viktimës).
Reagimi i autoriteteve lokale: s’ka informacion.
Ndikimi në viktimë (-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pyetje situatën e përgjithshme të
sigurisë së minoriteteve seksuale në shoqëri, veçanërisht në lokacionet që ata i frekuentojnë.

Adresë
bulevardi Krste Misirkov, Shkup
Emri i Vendit
Rruga e Juristëve

Numri i viktimave
1
Identitetit për të deklaruar
Viktimë
Numri i kryerësve
4
Statusi i çështjes
-
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Sulmi fizik Dhunës
Emri i Vendit
Rrugë
A e keni raportuar në me policinë?
Jo
A ka pasur incidente / krime të ngjashme në të njëjtin vend?
Po
Një i mitur sulmohet nga një grupë kryerësish për shkak të orientimit të tij seksual (i verifikuar) image

Veprat penale

Kundër Lirive dhe të Drejtave
Shkelja e barazisë së qytetarëve Kërcënim penal
Kundër Rendit Publik
Dhunës

Bazë

Orientimi seksual