February 19, 2014

Të miturit nga fshati Nikishtanë kanë sulmuar një tjetër në autobus të transportit publik (i verifikuar)

Incident
Dhuna ndaj të miturve
incidentet e kryera për shkak të përkatësisë etnike

Çka ka ndodhur: Katër të mitur kanë sulmuar një tjetër të mitur në një autobus të transportit publik nr. 65,
dhe kanë shkaktuar ndjenjën e pasigurisë tek pasagjerët tjerë.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 19 shkurt, ora 14:20 në autobusin nr.65 të transportit publik.
Burimi i informacionit: Mediumi nacional elektronik kajgana.mk.
Viktima(t) e përfshirë: Një vajzë e moshës 17 vjeçare me përkatësi etnike të panjohur është sulmuar fizikisht
dhe është ngacmuar.
Lloji i krimit(ve): Dhunë, neni. 386 KPRM, lëndim truporë, neni. 130 KPRM.
Kryerësi(t): Katër djem të rinjë me përkatësi etnike të panjohur.
Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Në këtë incident, motivi i anshmërisë është
përkatësia etnike, nacionale ose gjuhësore, ndërsa treguesit e anshmërisë janë:
1. Dallimi i supozuar etnik në mes kryersit të veprës dhe viktimës – Për shkak të përbërjes etnike të populatës në
fshatin e Nikishtan (fshat në të cilin autobusi Nr.65 udhëton), përkatësia e viktimës mund të dallojë nga ajo
e kryerësit.
2. Modeli / Frekuenca e incidenteve të mëparshme – Incidenti ka ndodhur në transport publik i cili udhëton në
drejtim të një komuniteti të përzier ose shumicë shqiptare, i cili paraqet incidentin e tretë në më pak se dy
muaj.
3. Natyra e dhunës – Incidenti ka ndodhur publikisht.

Statusi i rastit: Është ngritur akuzat.
Reagimi i autoriteteve lokale: Policia nëpërmjet mediave ka deklaruar se kanë ngritur padi penale për aktin
e “Dhunës”.
Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje sigurinë e përgjithshme në
vend dhe bashkëjetesën mes maqedonasve, në njërën anë dhe shqiptarëve si dy bashkësive më të mëdha
etnike në vend.

Adresë
Shkup, Maqedoni Veriore
Emri i Vendit
autobusi i transportit publik nr. 65

Numri i viktimave
4
Numri i kryerësve
1
Statusi i çështjes
-
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Kërcënim serioz Sulmi fizik Dhunës
Emri i Vendit
Lokacion tjetër publik
Si reagoi policia? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Ata kapën keqbërësin
A ka pasur incidente / krime të ngjashme në të njëjtin vend?
Po
Të miturit nga fshati Nikishtanë kanë sulmuar një tjetër në autobus të transportit publik (i verifikuar) image

Veprat penale

Kundër Lirive dhe të Drejtave
Kërcënim penal
Kundër Rendit Publik
Dhunës

Bazë

Кombësi Përkatësia etnike