July 11, 2014

Një grup të rinjësh sulmohen në Vllae (i verifikuar)

Incident
incidentet e kryera për shkak të përkatësisë etnike

Çka ka ndodhur: Disa të rinjë shqiptarë nga Nerezi sulmohen në Vllae. Incidenti ka ndodhur në afërtsi të
fushës sportive në Vllae, kur shtatë ose tetë kryerës gjuajtën me gurrë dhe lënduan dy nga ata. Sigurimi I
fushës sportive informoi policinë.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 11 korrik, ora 00:45, Vlae, Shkup.
Burimi i informacionit: Media elektronike lokale portallab.mk.
Viktima(-t) e përfshirë: Grup i djemve shqiptarë nga Nerezi, Shkup.
Llojet e krimit(ve): Lëndim i rëndë truporë, neni. 131 KPRM, Shkup, neni. 386, rrezikimi i sigurisë, neni.144.
Kryerësi(-t): Një grup i shtatë ose tetë kryerësve, supozohet maqedonas.
Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi anshmërisë në këtë incident është
përkatësia etnike, shtetësia ose gjuha, dhe treguesë të anshmërisë në këtë incident janë:
1. Dallimi i supozuar etnik në mes të kryerësit dhe viktimës – Media ndajti informacion se viktimat janë
nga Nerezi (i dominuar nga komuniteti shqiptar), dhe incidenti ka ndodhur në afërsi të Fushës Sportive Vllae (i dominuar nga komuniteti maqedonas).
2. Natyra e Dhunës – incidenti ka ndodhur publikisht.
3. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: Është ngritur padi penale.
Reagimi i autoriteteve lokale: Ministria e Punëve të Brendshme, duke u përgjigjur në Kërkesën për informacion
të karakterit publik të dërguar nga Komiteti, deklaro se ka ngritur aktpadi penale kundër kryerësve të panjohur
për veprën penale “Shkup”.
Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj incidentesh sjell në pikëpyetje situatën e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën në mes komuniteteve të ndryshme etnike në vend.

Adresë
Vlae, Shkup
Emri i Vendit
Vlae, Shkup

Numri i viktimave
-
Numri i kryerësve
8
Statusi i çështjes
Under investigation
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Kërcënim serioz Lëndim trupor Sulmi fizik Dhunës
Emri i Vendit
Rrugë
Si reagoi policia? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Ata hetonin incidentin
A ka pasur incidente / krime të ngjashme në të njëjtin vend?
Po
Një grup të rinjësh sulmohen në Vllae (i verifikuar) image

Veprat penale

Kundër jetës dhe trupit
Lëndim trupor
Kundër Lirive dhe të Drejtave
Kërcënim penal
Kundër Rendit Publik
Dhunës

Bazë

Кombësi Përkatësia etnike