August 29, 2014

Një grup i panjohur i personave kanë rrethuar një shitore në Gjorçe Petrov (i verifikuar)

Incident
Incident për shkak të përkatësisë fetare ose besimit fetar
incidentet e kryera për shkak të përkatësisë etnike

Çka ka ndodhur: F.M., Shqiptar, erdhi në zyrat e Komitetit dhe u ankua se një grup e përbërë prej afërsisht
20 persona ka rrethuar lokalin e tij në Gjorçe Petrov, një periudhe të shkurtër pas trazira etnike që ndodhën
në ate lagje. Sipas deklaratës së tij, grupi i njejtë, një ditë më herët ka sulmuar edhe djalin dhe nipin e tij.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 29 gusht, Gjorçe Petrov, Shkup.
Burimi i informacionit: Intervista me viktimën.
Viktima(t) e përfshirë: Një mashkull shqiptarë.
Lloji i krimit: Rrezikim i sigurisë (neni.144).
Kryerësi(t): Një grupë prej afërsisht 20 kryerësish, meshkuj maqedonas.
Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi i anshmërisë në këtë incident është
përkatësia dhe bindja fetare, ndërsa treguesit e anshmërisë janë:
1. Perceptimi i viktimës – viktima e percepton këtë incident si të motivuar nga paragjykimet.
2. Dallimi në baza etnike në mes të kryerësve dhe viktimës – kryerësit janë maqedonas, ndërsa pronari i
shitores është shqiptar.
3. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: i panjohur.
Reagimi i autoriteteve lokale: Ministria e Punëve të Brendshme, në Kërkesën për informacion të karakterit
publik të dërguar nga Komitetit, u përgjigj se ata nuk kanë informacion në lidhje me këtë incident.
Ndikimi në viktimë (-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje situatën e përgjithshme të
sigurisë në vend dhe bashkëjetesën në mes komuniteteve të ndryshme në shoqëri.

Adresë
Gjorçe Petrov, Shkup
Emri i Vendit
Gjorçe Petrov, Shkup

Numri i viktimave
1
Numri i kryerësve
-
Statusi i çështjes
No information
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Shkatërrimi i pronës Dhunës
Emri i Vendit
Lokacion tjetër publik
A ka pasur incidente / krime të ngjashme në të njëjtin vend?
Po
Një grup i panjohur i personave kanë rrethuar një shitore në Gjorçe Petrov (i verifikuar) image

Veprat penale

Kundër Lirive dhe të Drejtave
Shkelja e barazisë së qytetarëve Kërcënim penal
Kundër pronës
Dëmtimi i pronës
Kundër Rendit Publik
Dhunës

Bazë

Кombësi Përkatësia etnike Religjionit apo besimi