July 9, 2023

Një 21-vjeçar është sulmuar në rrugë nga një grup autorësh

Incident
incidentet e kryera për shkak të përkatësisë etnike

Çfarë ka ndodhur: Më 9 korrik 2023, një 21-vjeçar ka denoncuar se është sulmuar nga disa autorë në rrugë, pa ndonjë arsye të veçantë.

Një përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të njëanshëm: Në këtë incident, motivi i njëanshëm është origjina etnike, dhe treguesit e njëanshëm janë:

  1. Dallimi i supozuar në origjinë etnike
  2. Mungesa e motiveve të tjera – viktimat janë sulmuar pa ndonjë arsye të njohur
  3. Ndikimi mbi viktimat dhe komunitetin: Incidentet e këtij lloji vënë në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në shoqëri.


Numri i viktimave
1
Numri i kryerësve
-
Statusi i çështjes
No information
Lloji i incidentit? (përgjigje të shumëfishta janë të mundshme)
Dhunës
Një 21-vjeçar është sulmuar në rrugë nga një grup autorësh image