Верифицирано

Оштетен штаб на СДСМ во Бардовци

13:06 Dec 14 2016 Бардовци, Скопје

Оштетен штаб на СДСМ во Бардовци
Опис
SDSM headquarters damaged in Bardovci - For English see below / Është dëmtuar shtabi i LSDM-së në Bardovci - Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: Во утринските часови, непознат сторител го оштетил штабот на политичката партија СДСМ во село Бардовци. Непознатиот сторител со камен искршил две стакла од објектот.

Датум, време и место на инцидентот: 14 декември, партиски штаб на СДСМ во Бардовци, Скопје

Извор на информации: Електронски медиум 24вести.

Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.

Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ на РМ), Предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа (Член 319, КЗ на РМ)

Сторители: Непознати сторители.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е политичка припадност, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е партиски штаб на најголемата опозициска партија;
2. Модел на претходни инциденти – овој инцидент е последен од растечкиот тренд на кражби и оштетување на партиски штабови во предизборниот период

Статус на случајот: Затворен.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека пријавителот бил запознаен дека извршеното кривично дело „Оштетување на туѓи предмети“ се гони по приватна тужба и за истото треба да достави записник во надлежната полициска станица и истиот во неколку наврати бил контактиран од страна на полициски службеници од ПС ОН „Карпош“, по што изјавил дека не сака да поднесе пријава и се откажува од понатамошна постапка.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент ја доведува во прашање општата политичка стабилност во земјата.What happened: Early in the morning, an unknown perpetrator damaged the SDSM political party headquarters in the village of Bardovci. The unknown perpetrator broke two windows of the building with a rock.

Date, time and location of the incident: 14 December, party headquarters of SDSM, in Bardovci, Skopje.

Source of information: Electronic medium 24vesti.

Victim(s) involved: Aside from the material damage, there were no victims of this incident.

Type of the crime(s): Damage to objects of others (Article 243, CC), Causing hatred, discord or intolerance on national, racial, religious and other discriminatory ground (Article 319, CC).

Perpetrator(s): Unknown.

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is political affiliation and the bias indicators are:
1. Target location – the target location is the headquarters of the main opposition party;
2. Pattern of previous incidents – this incident is the latest in the growing trend of robbing and damaging headquarters of political parties during the pre-election period.

Status of the case: Closed.

Response of Local Authorities: In MOI’s response to the Committee’s request for public information regarding this incident, it is stated that the person who reported the incident was informed that the committed crime “Damage to objects of others” was prosecuted as a private lawsuit, for which he/she should submit a report to the closest police station. The person was contacted by police officers from PS “Karposh” several times and he stated that he did not want to file charges and refused to participate in further proceedings.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the political stability of the country in general.
Çfarë ka ndodhur: Në orët e mëngjesit, një kryerës i panjohur ka dëmtuar shtabin e partisë politike LSDM në fshatin Bardovci. Kryerësi i panjohur ka thyer me gur dy xhama të objektit.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 14 dhjetor, shtabi partiak i LSDM-së në Bardovci, Shkup

Burim i informacioneve: Media elektronike 24vesti.

Viktimat e përfshira: Përveç dëmit material, në këtë incident nuk ka viktima.

Lloji i krimit: Dëmtim i objekteve të huaja (Neni 243, KP i RM-së); Shkaktim i urrejtjes, përçarjes dhe mostolerancës në bazë nacionale, racore, fetare dhe bazë tjetër diskriminuese (Neni 319, KP i RM-së)

Kryerës: Kryerës të panjohur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është përkatësia politike, kurse indikatorë të anshëm janë:
1. Lokacioni qëllimor – lokacioni qëllimor është shtabi i partisë më të madhe opozitare.
2. Model i incidenteve të mëparshme – ky incident është ndjekur nga trendi i zmadhuar i vjedhjeve dhe dëmtimit të shtabeve partiake në periudhën parazgjedhore.

Statusi i rastit: I mbyllur.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se i dëmtuari është informuar se vepra penale e kryer “Dëmtim i objekteve të huaja” ndiqet me padi private dhe për të duhet të dorëzohet procesverbal te stacioni kompetent policor, pas kësaj ai është kontaktuar disa herë nga nëpunësit policorë në SP KP “Karposh”, dhe më pas ka deklaruar se nuk dëshiron të ngrejë fletëparaqitje dhe se heq dorë nga procedura e mëtejshme.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje stabilitetin e përgjithshëm politik në shtet.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Уништување на имот

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Каменувани возила на учесници на митинг на ДУИ

13:03 Apr 04, 2014

н. Влае, Скопје, 1.39 Kms

Напад врз трансродово лице во Ѓорче Петров

12:14 Oct 13, 2013

н. Ѓорче Петров, Скопје, 1.48 Kms

Група млади нападнати во Влае

00:45 Jul 11, 2014

н. Влае, Скопје, 1.5 Kms