Неверифицирани

Малолетници претепани кај Бит Пазар

14:30 Nov 23 2016 Чаир, Скопје

Опис
Minors beaten at Bit Pazar - For English see below / Janë rrahur të mitur në afërsi të Bit-Pazarit -Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: Двајца седумнаесетгодишни ученици од СУГС „Владо Тасевски биле физички нападнати од страна на 10 до 15 непознати лица, ученици во истото училиште. Непосредно пред физичкиот напад, сторителите се симнале од автобус на ЈСП бр.50.Од страна на лекар кај двете малолетни лица биле констатирани телесни повреди, а едното лице е задржано на понатамошно лекување.

Датум, време и место на инцидентот: 23 ноември, 14:30 часот, во близина на Бит Пазар, Скопје

Извор на информации: Електронски медиум Макфакс.

Инволвирани жртви: Две малолетни лица

Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РМ), Телесна повреда (Член 130, КЗ на РМ)

Сторители: Група од 10мина сторители.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – поради мешаниот етнички состав на учениците кои учат во наведеното училиште, можно е сторителите и жртвите да имаат различно етничко потекло;
2. Природа на насилството – инцидентот се случил во јавност.

Статус на случајот: Под истрага.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека на 05.08.2016 од страна на одговорно лице од ЈСП во ПС ОН „Ѓорче Петров“ е поднесен записник за примање кривична пријава, како и дека СВР Скопје презема мерки и активности за расветлување на кривично правниот настан и утврдување на идентитетот на сторителот по што ќе следува соодветен поднесок.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата.What happened: Two seventeen-year-old students from the "Vlado Tasevski" Secondary School were attacked by 10 to 15 unknown persons who were students at the same school. Just before the attack, the perpetrators got off the JSP bus no. 50. The doctor who examined the two minors established bodily injuries and one of the minors was held for further medical treatment.

Date, time and location of the incident: 23 November, at 14:30, near Bit Pazar, Skopje.

Source of information: Electronic medium Makfaks.

Victim(s) involved: Two minors.

Type of the crime(s): Violence (Article 386, CC), Bodily injury (Article 130, CC).

Perpetrator(s): A group of 10 perpetrators.

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is ethnicity, nationality or language and the bias indicators are:
1. Assumed difference in ethnicity – due to the different ethnicity of the students in the aforementioned secondary school, it is possible that the perpetrators and the victims are of a different ethnicity;
2. Nature of the violence – it was a public incident.

Status of the case: Under investigation.

Response of Local Authorities: In MOI’s response to the Committee’s request for public information regarding this incident, it is stated that an authorized person from JSP gave a statement for filing of criminal charges on 05.08.2016 at the PS “Gjorche Petrov”, and that SIA Skopje was taking measures and action for resolving the incident and establishing the identity of the perpetrators who would face criminal charges.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the ethnic coexistence between the two largest communities in the country.Çfarë ka ndodhur: Dy nxënës shtatëmbëdhjetëvjeçarë nga SHMQSH “Vllado Tasevski” janë sulmuar fizikisht nga 10 deri në 15 persona të panjohur, nxënës në të njëjtën shkollë. Menjëherë pas sulmit fizik, kryerësit kanë zbritur nga autobusi i NQP-së nr. 50. Nga mjeku te të dy personat e mitur janë konstatuar lëndime trupore, kurse një person është mbajtur për mjekim të mëtejshëm.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 23 nëntor, ora 14:30, në afërsi të Bit-Pazarit, Shkup

Burim i informacioneve: Media elektronike Makfaks.

Viktimat e përfshira: Dy persona të mitur

Lloji i krimit: Dhunë (Neni 386, KP i RM-së), Lëndim trupor (Neni 130, KP i RM-së)

Kryerës: Grup prej dhjetë kryerësish.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është prejardhja etnike, shtetësia apo gjuha, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Dallimi i supozuar i prejardhjes etnike – për shkak të përbërjes së përzierë etnike të nxënësve që mësojnë në shkollën e dhënë, ka mundësi që kryerësit dhe viktimat të kenë prejardhje të ndryshme etnike.
2. Natyra e dhunës – Incidenti ka ndodhur në publik.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se më 05.08.2016 personi përgjegjës nga NQP në SP KP “Gjorçe Petrov” është dorëzuar procesverbal për pranimin e fletëparaqitjes penale, si dhe se SPB Shkup ndërmori masa dhe aktivitet për zbardhjen e ngjarjes penalo-juridike dhe përcaktimin e identiteti të kryerësit pas kësaj do të vijojë shkresa konkrete.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje bashkëjetesën etnike midis dy bashkësive më të mëdha në shtet.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0