Неверифицирани

Во автобус кај Бит Пазар, десетмина насилници претепале две момчиња

17:00 Nov 10 2016 Чаир, Скопје

Опис
Two boys beaten while on a bus in Bitpazar - For English see below / Dy djelmosha janë rrahur në autobus në afërsi të Bit-Pazarit - Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: Во близина на Бит Пазар, околу 17 часот, додека автобусот на ЈСП број 50 се движел од Бит Пазар кон Центар, десетина непознати машки лица, на горниот кат од автобусот, физички нападнале две седумнаесетгодишни момчиња од селата Орман и Мирковци. Според информации од МВР, двајцата малолетници се здобиле со видливи повреди и со отоци по лицето и телото.

Датум, време и место на инцидентот: 10 ноември, околу 17 часот, во автобус на ЈСП бр.50, на релација од Бит Пазар кон Центар.

Извор на информации: Електронски медиум Плусинфо.

Инволвирани жртви: Две малолетни лица.

Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РМ), Телесна повреда (Член 130, КЗ на РМ)

Сторители: Група од десетина непознати сторители.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – сторителите и жртвите се возеле во автобус бр.50 кој транзитира во област населена од луѓе со мешан етнички состав; можно е етничката припадност на сторителите да е различна од онаа на жртвите
2. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;

Статус на случајот: Под истрага.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека СВР Скопје презема мерки и активности за расчистување на извршеното нарушување на јавниот ред и мир, по што ќе следува соодветен поднесок.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата.What happened: At 17:00, near Bit Pazar, while the JSP bus no. 50 was moving on the route from Bit Pazar to Centar, around ten, unknown persons physically attacked two seventeen-year-old boys from the villages of Orman and Mirkovci on the top floor of the bus. According to MOI’s information, both minors suffered visible injuries with swelling on their faces and bodies.

Date, time and location of the incident: 10 November, around 17:00, on a JSP bus no. 50, on the Bit Pazar – Centar route.

Source of information: Electronic medium Plusinfo.

Victim(s) involved: Two minors.

Type of the crime(s): Violence (Article 386, CC), Bodily injury (Article 130, CC).

Perpetrator(s): A group of ten unknown perpetrators.

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is ethnicity, nationality or language and the bias indicators are:
1. Assumed difference in ethnicity – the perpetrators and the victim were in the bus no. 50 which transits through an area inhabited by people of a different ethnicity; it is possible that the ethnicity of the perpetrators is different from the ethnicity of the victims;
2. Nature of the violence – it was a public incident.

Status of the case: Under investigation.

Response of Local Authorities: In MOI’s response to the Committee’s request for public information regarding this incident, it is stated that SIA Skopje was taking all measure and actions for solving the crime of disturbance of the public peace and order, after which charges would be filed accordingly.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the ethnic coexistence between the two largest communities in the country.Çfarë ka ndodhur: Në afërsi të Bit-Pazarit, rreth orës 17, ndërkohë që autobusi i NQP-së nr. 50 ka qarkulluar nga Bit-Pazari drejt Qendrës, dhjetëra persona meshkuj të panjohur, në katin e sipërm të autobusit, kanë sulmuar fizikisht dy djelmosha shtatëmbëdhjetëvjeçarë nga fshatrat Orman dhe Mirkovci. Sipas informacioneve të MPB-së, të dy të miturit kanë marrë lëndime të dukshme dhe ënjtje në fytyrë dhe trup.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 10 nëntor, rreth orës 17, ndërkohë që autobusi i NQP-së nr. 50 në relacionin nga Bit-Pazari drejt Qendrës.

Burim i informacioneve: Media elektronike Pllusinfo.

Viktimat e përfshira: Dy persona të mitur.

Lloji i krimit: Dhunë (Neni 386, KP i RM-së), Lëndim trupor (Neni 130, KP i RM-së)

Kryerës: Grup prej dhjetëra kryerësish të panjohur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është prejardhja etnike, shtetësia apo gjuha, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Dallimi i supozuar i prejardhjes etnike – Kryerësit dhe viktimat kanë udhëtuar me autobus nr. 50 i cili qarkullon në një rajon të banuar me njerëz me prejardhje të përzierë etnike; ka mundësi që përkatësia etnike e kryerësit të jetë e ndryshme nga ajo e viktimës.
2. Natyra e dhunës – incidenti ka ndodhur në publik.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për Kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se SPB Shkup ndërmori masa dhe aktivitete për zbardhjen e prishjes së rendit dhe qetësisë publike, dhe më pas do të vijojë shkresa përkatëse.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje bashkëjetesën etnike midis dy bashkësive më të mëdha në shtet.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Физички напад,Насилство

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0