Неверифицирани

Малолетник избоде малолетник на автобуска постојка

22:00 Mar 12 2016 Карпош, Скопје

Опис
A minor stabbed another minor at a bus stop - For English see below / Një i mitur goditi një të mitur në stacionin e autobusit - Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: 17 годишен малолетник со нож му нанел убодна рана во градниот кош на друг 16 годишен малолетник. На истиот му е укажана лекарска помош во ГОБ „8-ми Септември“, каде му биле констатирана телесна повреда.

Датум, време и место на инцидентот: 12 март, околу 22 часот, на автобуска постојка на бул. „Партизански Одреди“ во Скопје.

Извор на информации: Електронски медиум Локално.

Инволвирани жртви: Едно малолетно лице.

Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РМ), Тешка телесна повреда ( Член 131 , КЗ на РМ), Учество во тепачка (Член 132, КЗ на РМ)

Сторители: Едно малолетно лице.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – поради местоположбата на инцидентот кој се случил на автобуска постојка, каде застануваат автобуси кои транзитираат во области со мешан етнички состав, можно е етничката припадност на сторителот да е различна од онаа на жртвата
2. Природа на насилството – инцидентот се случил во јавност;

Статус на случајот: Поднесено барање за поведување на прекршочна постапка.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека од страна на СВР Скопје било доставено барање за поведување на прекршочна постапка од 24.03.2016 година до Основен Суд Скопје 1 Скопје, Оддел за прекршоци.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата.


What happened: A 17-year-old minor stabbed another 16-year-old minor with a knife in the chest. The injured was given medical care at the “8-mi Septemvri” General Hospital where he was treated for a bodily injury.

Date, time and location of the incident: 12 March, around 22:00, at a bus stop on “Partizanski Odredi” Boulevard.

Source of information: Electronic medium Lokalno.

Victim(s) involved: One minor.

Type of the crime(s): Violence (Article 386, CC), Heavy bodily injury (Article 131, CC), Participation in a fight (Article 132, CC).

Perpetrator(s): One minor

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is ethnicity, nationality or language and the bias indicators are:
1. Assumed difference in ethnicity – due to the location of the incident which took place at a bus stop for buses transiting through areas inhabited by people of a different ethnicity, it is possible that the ethnicity of the perpetrator is different from the ethnicity of the victim;
2. Nature of the violence – it was a public incident.

Status of the case: Filed request for initiation of a misdemeanour procedure

Response of Local Authorities: In MOI’s response to the Committee’s request for public information regarding this incident, it is stated that SIA Skopje submitted a request for initiation of a misdemeanour procedure to the Primary Court Skopje 1 Skopje − Misdemeanour Department on 24.03.2016.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the ethnic coexistence between the two largest communities in the country.Çfarë ka ndodhur: Një i mitur 17-vjeçar i ka shkaktuar plagë metrikë në kraharor një të mituri tjetër 16-vjeçar. Të njëjtit i është dhënë ndihmë mjekësore në SPQ “8 Shtatori”, ku i është konstatuar lëndimi trupor.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 12 mars, rreth orës 22, në stacionin e autobusit në buë. “Partizanski Odredi” në Shkup.

Burim i informacioneve: Media elektronike Lokalno.

Viktimat e përfshira: Një person i mitur.

Lloji i krimit: Dhunë (Neni 386, KP i RM-së), Lëndim i rëndë trupor (Neni 131, PK i RM-së), Pjesëmarrje në grindje (neni 132, KP i RM-së)

Kryerës: Një person i mitur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është prejardhja etnike, shtetësia apo gjuha, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Dallimi i supozuar në prejardhjen etnike – për shkak të vendngjarjes së incidentit që ka ndodhur në një stacion autobusi, ku ndalojnë autobusë të cilët qarkullojnë në rajone me përbërje të përzierë etnike, ka mundësi që përkatësia etnike.
2. Natyra e dhunës – Incidenti ka ndodhur në publik.

Statusi i rastit: Është dorëzuar kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se nga SPB Shkup është dorëzuar kërkesë për ngritje të procedurës kundërvajtëse më 24.03.2016 te Gjykata Themelore Shkup 1 – Shkup, Njësia për kundërvajtje.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje bashkëjetesën etnike midis dy bashkësive më të mëdha në shtet.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Телесна повреда,Напад со ладно оружје

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0