Неверифицирани

Нападнати неколку малолетници на кеј

13:34 Feb 20 2016 Центар, Скопје

Опис
Attack on several minors at the quay - For English see below / Janë sulmuar disa të mitur në kej - Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: Група од неколку малолетни лица биле физички нападнати од група од пет-шест други лица на возраст од околу 20 години.

Датум, време и место на инцидентот: 20 февруари, околу 22:00 часот, на ул.„Кеј 13 Ноември“

Извор на информации: Електронски медиум Република.

Инволвирани жртви: Група од неколку малолетни лица.

Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РМ)

Сторители: Група од неколку непознати лица на возраст од дваесеттина години.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – во текот на изминатите години, во близината на кејот и градскиот парк во повеќе наврати се случувале етнички мотивирани инциденти.
2. Природа на насилството – инцидентот се случил во јавност;

Статус на случајот: Под истрага.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека од страна на СВР Скопје бил земен записник за примање на пријава и се преземаат мерки за расчистување на прекршокот.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата.


What happened: A group of several minors was physically attacked by a group of five-six other persons around 20 years of age.

Date, time and location of the incident: 20 February, around 22:00, on “Kej 13 Noemvri” Street.

Source of information: Electronic medium Republica.mk

Victim(s) involved: A group of several minors

Type of the crime(s): Violence (Article 386, CC)

Perpetrator(s): A group of several perpetrators around 20 years of age.

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive ethnicity, nationality or language and the bias indicators are:
1. Assumed difference in ethnicity – within the past few years, near the quay and the city park, there have been many ethnically-motivated incidents;
2. Nature of the violence – it was a public incident.

Status of the case: Under investigation.

Response of Local Authorities: In MOI’s response to the Committee’s request for public information regarding this incident, it is stated that SIA Skopje documented the incident for initiation of criminal charges and measures were being taken for the solving of the case.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the ethnic coexistence between the two largest communities in the country.Çfarë ka ndodhur: Një grup prej disa personash të mitur janë sulmuar fizikisht nga një grup prej pesë-gjashtë personash të tjetër në moshë prej rreth 20 vitesh.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 20 shkurt, rreth orës 22:00, në rr. “Kej 13 Nëntori”.

Burim i informacioneve: Media elektronike Republika.

Viktimat e përfshira: Një grup prej disa personash të mitur.

Lloji i krimit: Dhunë (Neni 386, KP i RM-së)

Kryerës: Grup prej disa personash në moshë prej njëzet vjet.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është prejardhja etnike, shtetësia apo gjuha, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Dallimi i supozuar i prejardhjes etnike – gjatë viteve të kaluara, në afërsi të kejit dhe parkut të qytetit shpesh herë kanë ndodhur incidente etnikisht të motivuara.
2. Natyra e dhunës – incidenti ka ndodhur në publik.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se nga SPB Shkup është mbajtur procesverbal për pranim të fletëparaqitjes dhe ndërmerren masa për pastrim të kësaj shkeljeje.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje bashkëjetesën etnike midis dy bashkësive më të mëdha në shtet.
Линк од вести
http://republika.mk/?p=558376
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Физички напад,Насилство

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Скршена спомен плочата на Мара Бунева

01:35 Jan 13, 2014

н. Центар, Скопје, 0.01 Kms

Физички нападнато младо момче

23:15 May 17, 2018

Ulica Kej 13-ti Noemvri, 0.08 Kms

Малолетник претепан среде центарот на Скопје

17:08 Nov 09, 2013

н. Центар, Скопје, 0.1 Kms

Масовна тепачка на младинци во центарот на Скопје

13:01 Feb 14, 2014

н. Центар, Скопје, 0.12 Kms