Неверифицирани

Малолетник нападнал момче па бил фатен во автобус на ЈСП

20:00 Feb 22 2016 Чаир, Скопје

Опис
A minor attacked a boy and was later caught in a JSP bus-For English see below / Një i mitur ka sulmuar një djalosh dhe është kapur në autobus të NPQ-së - Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: Шеснаесетгодишен малолетник од скопско, кој бил со уште неколку лица, без повод и причина физички го нападнал Д.М. (21) од Скопје, удирајќи го со удари во пределот на лицето. По нападот, малолетникот, заедно со другите лица, се качил во автобус на ЈСП со цел да побегне од местото на настанот, но бил фатен и приведен во ПС од страна на полициски службеници.

Датум, време и место на инцидентот: 22 февруари, околу 20 часот, на бул. „Крсте Петков Мисирков“ во Скопје.

Извор на информации: Електронски медиум Репортер.

Инволвирани жртви: Едно лице.

Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РМ), Телесна повреда (Член 130, КЗ на РМ)

Сторители: Едно малолетно лице.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – инцидентот се случил во област населена од луѓе со мешан етнички состав
2. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;

Статус на случајот: Поднесено барање за поведување на прекршочна постапка.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека од страна на СВР Скопје било доставено барање за поведување на прекршочна постапка од 01.03.2016 година до Основен Суд Скопје 1 Скопје, Оддел за прекршоци.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата.What happened: A sixteen-year-old minor from Skopje, in the company of several other persons, without any known motive or reason, physically attacked D. M.(21) from Skopje by punching him in the face area. After the attack, the minor and the others who were with him got on a JSP bus in order to flee the scene but was caught and taken to a police station by police officers.

Date, time and location of the incident: 22 February, around 20:00, on “Krste Petkoc Misirkov” Boulevard in Skopje.

Source of information: Electronic medium Reporter.mk

Victim(s) involved: One person

Type of the crime(s): Violence (Article 386, CC), Bodily injury (Article 130, CC).

Perpetrator(s): One minor.

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is ethnicity, nationality or language and bias indicators are:
1. Assumed difference in ethnicity – the incident took place in an area inhabited by people of a different ethnicity;
2. Nature of the violence – it was a public incident.

Status of the case: Filed request for initiation of a misdemeanor procedure

Response of Local Authorities: In MOI’s response to the Committee’s request for public information regarding this incident, it is stated that SIA Skopje filed a request for initiation of a misdemeanor procedure with the Primary Court Skopje 1 Skopje – Misdemeanor Department on 01.03.2016.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the ethnic coexistence between the two largest communities in the country.Çfarë ka ndodhur: Një i mitur gjashtëmbëdhjetëvjeçar, i cili ka qenë me disa persona të tjerë, pa shkas dhe arsye e ka sulmuar fizikisht D.M. (21) nga Shkupi, duke e goditur në pjesën e fytyrës. Pas sulmit, i mituri, së bashku me personat e tjerë kanë hipur në autobus të NPQ-së me qëllim që të largohen nga vendngjarja, por është kapur dhe dërguar në SP nga nëpunësit policorë.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 22 shkurt, rreth orës 20, bul. “Kërste Petkov Misirkov” në Shkup.

Burim i informacioneve: Media elektronike Reporter.

Viktimat e përfshira: Një person.

Lloji i krimit: Dhunë (Neni 386, KP i RM-së), Lëndim trupor (Neni 130, KP i RM-së)

Kryerës: Një person i mitur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është prejardhja etnike, shtetësia apo gjuha, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Dallimi i supozuar në prejardhjen etnike – incidenti ka ndodhur në një rajon të populluar me njerëz me përbërje të përzierë etnike.
2. Natyra e dhunës – Incidenti ka ndodhur në publik.

Statusi i rastit: Është dorëzuar kërkesë për ngritje të procedurës kundërvajtëse.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se nga SPB Shkup është dorëzuar kërkesë për ngritje të procedurës kundërvajtëse më 01.03.2016 në Gjykatën Themelore Shkup 1 Shkup, Sektori për kundërvajtje.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje bashkëjetesën etnike midis dy bashkësive më të mëdha në shtet.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Физички напад,Насилство

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0