Неверифицирани

Претепани двајца средношколци

20:00 Oct 2 2015 н. Центар, Скопје

Опис
Two high school students beaten - For English see below / Dy nxënës të shkollave të mesme janë rrahur - Për shqip, shih më poshtë

Што се случило: Група од петнаесетина непознати сторители двајца средношколци на автобуска станица без каков било мотив или причина. По нападот, сторителите се качиле во автобус бр.55.

Датум, време и место на инцидентот: 2 октомври, 20:00 часот, автобуска станица во центарот на Скопје.

Извор на информации: Електронски медиум локално мк.

Инволвирани жртви: Двајца малолетници.

Вид на злосторства: Насилство (Член 386, КЗ на РМ), Телесна повреда (Член 130, КЗ на РМ).

Сторители: Непозната група од петнаесетина млади луѓе.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – по инцидентот, сторителите се качиле во автобус бр.55 кој транзитира во област населена од луѓе со мешан етнички состав;
2. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;
3. Недостаток на други мотиви.

Статус на случајот: Под истрага.

Одговор на локалните власти: Одговарајќи на Барање за информации од јавен карактер, Министерството за внатрешни работи (МВР) одговори дека се преземаат неопходни мерки за расветлување на овој случај.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата.What happened: A group of approx. 15 unknown perpetrators assaulted two high school students at a bus station without any motive or reason. After the assault, the perpetrators got into a bus No. 55.

Date, time and location of the incident: October 2nd, 20:00hrs, bus station in the center of Skopje.

Source of information: The electronic media localno.mk.

Victim(s) involved: Two minors.

Type of the crime(s): Violence (Art.386 CCRM), Bodily harm (Art.130 CCRM).

Perpetrator(s): Unknown group of approx. 15 young people.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators are:
1. Presumed difference in ethnic background – after the incident, the perpetrators got into bus No.55, which transits in an area populated by people with mixed ethnic composition;
2. Nature of violence – the incident was carried out in public;
3. Lack of other motives.

Status of the case: Under investigation.

Response of local authorities: Answering upon a Request for information of public character, the Ministry of Interior Affairs (MOI) answered that they are undertaking the necessary measures for clarification of the case.

Impact on the victim(s) and the community: This incident puts into question the ethnic coexistence between the two major communities in the country.Çfarë ka ndodhur: Një grup prej përafërsisht 15 personave të panjohur kanë sulmuar dy nxënës të shkollës së mesme në një stacion të autobusëve, pa asnjë motiv apo arsye. Pas sulmit, autorët kanë hipur në autobusin me nr. 55.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 2 teto, ora 20:00, stacioni i autobusit në qendër të Shkupit.

Burimi i informacionit: media elektronike lokalno.mk.

Viktima(t) e përfshira: Dy të mitur.

Lloji i krimit: Dhunë (Neni 386 KPRM), lëndime trupore (Neni 130 KPRM).

Kryerësi(t): Grup i panjohur i përafërsisht 15 të rinjve.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të urrejtjes: Në këtë incident, motivi urrejtës është origjina etnike, shtetësia apo gjuha, dhe treguesit e urrejtjes janë:
1. Supozohet dallim në përkatësi etnike - pas incidentit, autorët hipën në autobusin nr. 55, i cili kalon nëpër një zonë të populluar nga njerëz me përbërje të përzier etnike;
2. Natyra e dhunës - incidenti është kryer në vend publik;
3. Mungesa e motiveve të tjera.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Përgjigja e autoriteteve lokale: Duke iu përgjigjur një kërkese për informacion me karakter publik, Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) është përgjigjur se po ndërmarrin masat e nevojshme për sqarimin e rastit.

Ndikimi mbi viktimat dhe bashkësinë: Ky incident vë në pyetje bashkëjetesën etnike midis dy bashkësive më të mëdha në vend.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Физички напад,Телесна повреда,Насилство

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0