Верифицирано

Oграбени и нападнати мигранти, еден ранет

01:00 Apr 16 2015 с. Студеничани

Опис
Migrants attacked and robbed, one of them injured - For English see below / Emigrantët janë sulmuar dhe plaçkitur, një prej tyre i plagosur - Për shqip, shih më poshtë

Што се случило: Пет луѓе кои носеле маскирни воени униформи и маски нападнале и ограбиле група од 18 мигранти. За време на разбојништвото, еден од напаѓачите користел огнено оружје и повредил една од жртвите во нога. Жртвите, сепак, успеале да го соборат напаѓачот со огнено оружје, му го одзеле оружјето и случајот го пријавиле во полиција.

Датум, време и место на инцидентот: 16 април, 01:00 часот, село Студеничани, близу Скопје.

Извор на информации: Електронски медиум Кајгана.

Инволвирани жртви: Осумнаесет мигранти (националност не е наведена) биле нападнати и ограбени, еден Сириец бил повреден со огнено оружје.

Вид на злосторства: Разбојништво (Член 237, КЗ на РМ), Тешка телесна повреда (Член 131, КЗ на РМ), Насилство (Член 386, КЗ на РМ)

Сторители: Непозната група од пет сторители.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Разлика во етничкото потекло – етничкото потекло на сторителите и жртвите се разликуваат; жртвата е припадник на група (сириски мигрант) која е убедливо помалубројна од припадници на друга група (македонска популација) во областа каде се случил инцидентот;

Статус на случајот:Поднесена кривична пријава.

Одговор на локалните власти:Одговарајќи на Барање за информации од јавен карактер, Министерството за внатрешни работи (МВР) одговори дека поднеле кривична пријава за кривичното дело Разбојништво и Недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи. Бројот на осомничени не е наведен.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент ја доведува во прашање безбедноста на мигранти кои влегуваат и поминуваат низ земјата.What happened: Five people wearing camouflage military uniforms and masks assaulted and robbed a group of eighteen migrants. During the robbery, one of the assailants used a firearm, wounding one of the victims in the leg. The victims, however, managed to overpower the assailant with the firearm, took the weapon, and reported the case to the Police.

Date, time and location of the incident: April 16th, 01:00 hrs, village of Studenicani, near Skopje. Source of information: The electronic media Kajgana.

Victim(s) involved: Eighteen migrants (nationality not specified) ware attacked and robbed, one Syrian national was injured with a firearm.

Type of the crime(s): Robbery (Art.237 CCRM), Heavily bodily harm (Art.131 CCRM), Violence (Art.386 CCRM).

Perpetrator(s): Unknown group of five perpetrators.

Brief description of incident with bias indicators:In this incident, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators are: 2. Difference in ethnic background– the ethnic background of the perpetrators and the victim differ; the victim is a member of a group (Syrian migrant) that is overwhelmingly outnumbered by members of another group (Macedonian population) in the area where the incident occurred;

Status of the case: Incident was reported to the local authorities.


Response of local authorities: To the moment of writing this report, the MOI hasn’t answered upon the Request for public information that the Committee has sent in relation to this incident.

Impact on the victim(s) and the community: This incident puts into question the safety of migrants entering and passing through the country.Çfarë ka ndodhur: Pesë persona të veshur me uniforma kamuflazhi dhe maska ushtarake sulmuan dhe plaçkitën një grup prej tetëmbëdhjetë emigrantëve. Gjatë plaçkitjes, njëri nga sulmuesit përdori armë zjarri, duke plagosur njërin prej viktimave në këmbë. Viktimat, megjithatë, arritën të mbizotërojnë sulmuesin me armë zjarri, ia morën armën, dhe e raportuan rastin në polici.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 16 Prill, ora 01:00, fshati Studeniçan, pranë Shkupit.

Burimi i informacionit: Media elektronike Kajgana.

Viktimat e përfshira: Tetëmbëdhjetë emigrantë (kombësia nuk specifikohet) janë sulmuar dhe plaçkitur, një shtetas sirian është plagosur me armë zjarri.

Lloji i krimit (s): Plaçkitje (Neni 237 KPRM), Lëndime të rëndë trupore (Neni 131 KPRM), Dhunë (Neni 386 KPRM).

Kryerësi(t): Grup i panjohur i pesë autorëve.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me tregues të paragjykimit: Në këtë incident, motivi i paragjykimit është origjina etnike, shtetësia apo gjuha, dhe treguesit e paragjykimit janë:
2. Dallimi në përkatësisë etnike- përkatësia etnike e autorëve dhe e viktimave dallojnë; viktimat janë anëtar të një grupi (emigrant sirian) që është i paktë në numër në krahasim me grupin tjetër (të popullsisë maqedonase), në zonën ku ndodhi incidenti;

Status i rastit: Janë ngritur padi penale.

Përgjigja e autoriteteve lokale: Duke iu përgjigjur një kërkese për informacion me karakter publik, Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) është përgjigjur se kanë ngritur padi penale për aktin e plaçkitjes dhe prodhimin e paautorizuar, mbajtjen, ndërmjetësimin ose tregtinë me armë ose materiale shpërthyese. Numri i të dyshuarve nuk është i specifikuar.

Ndikimi mbi viktimën dhe bashkësinë: Ky incident vë në pyetje sigurinë e emigrantëve që hyjnë dhe kalojnë përmes vendit.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Физички напад,Телесна повреда,Напад со огнено оружје

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Напад над штаб на ГРОМ во Драчево

01:01 Apr 13, 2014

н. Драчево, Скопје, 1.37 Kms

Искршен штаб на СДСМ во селото Долно Количани

09:40 Sep 25, 2018

Драчево, Скопје, Македонија, 1.39 Kms

Каменуван возот Скопје – Битола

13:33 Apr 12, 2014

с. Морани, Скопје, 1.39 Kms

Искршени прозорци на штабот на СДСМ во Драчево

01:13 Feb 24, 2017

с. Драчево, Скопје, 1.55 Kms

Протест пред домот на Татјана Прентовиќ

18:33 Mar 16, 2018

Drachevo, Macedonia (FYROM), 1.55 Kms