Верифицирано

Малолетник нападнат на автобуска постојка

08:53 Sep 5 2014 Бит Пазар

Опис
A minor was attacked on a bus station - For English see below / Një i mitur sulmohet në stacionin e autobusave - Për shqip, shih më poshtë


На 05ти септември, 2014та година, на автобуската постојка на Бит Пазар, во Скопје, еден малолетник бил физички нападнат од страна на непознат сторител. Во разговор со претставник на Хелсиншкиот комитет за човекови права, жртвата наведе дека инцидентот го перцепира како злосторство од омраза, сторено поради неговата сексуалната ориентација.What happened: A minor was physically attacked by unknown perpetrator because of his sexual orientation.

Date, time and location of the incident: September 5th, Bit Pazar bus station in the Municipality of Chair, Skopje.

Source of information: interview with the victim.

Victim(s) involved: A minor was physically attacked but he wasn’t injured.

Type of the crime(s): Violence (Art.386).

Perpetrator(s): One unknown perpetrator.

Brief description of incident with bias indicators: The bias motive in this incident is the sexual orientation of the victim, and the bias indicators in this incident are:
1. Victim perception – the victim perceives this incident as hate crime.
2. Nature of violence – the incident was carried out in public.
3. Lack of other motives.

Status of the case: Unreported (victim’s choice).

Response of local authorities: N/A.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general security situation of sexual minorities in the society.Çka ka ndodhur: Një i mitur sulmohet fizikisht nga një grup i panjohur i kryerësve për shkak të orientimit të tij seksual.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 5 shtator, stacioni i autobusave në Bit Pazar në komunën e Çairit, Shkup.

Burimi i informacionit: intervista me viktimën.
Viktima(t) e përfshirë: Një i mitur sulmohet fizikisht mirëpo nuk pëson lëndime.

Lloji i krimit: Dhunë (neni.386).

Kryerësi(t): Një kryerës i panjohur.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi i anshmërisë në këtë incident është orientimi seksual i viktimës, ndërsa tregues të anshmërisë në këtë incident janë:
1. Perceptimi i viktimës – viktima e percepton këtë incident si krim nga urrejtja.
2. Natyra e dhunës – incidenti ka ndodhur publikisht.
3. Mungesa e motiveve tjera.
Statusi i rastit: I paraportuar (zgjidhje e viktimës).

Reagimi i autoriteteve lokale: S’KA INFORMACION.

Ndikimi në viktimë (-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pyetje situatën e përgjithshme të sigurisë së minoriteteve seksuale në shoqëri, veçanërisht në lokacionet që ata i frekuentojnë.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Насилство

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0