Верифицирано

Група млади нападнати во Влае

00:45 Jul 11 2014 н. Влае, Скопје

Група млади нападнати во Влае
Опис
A group of young people attacked in Vlae - for English see below / Një grup të rinjësh sulmohen në Vllae - Për shqip, shih më poshtë


Неколку млади Албанци од населбата Нереези биле нападнати од од група насилници во населбата Влае. Инцидентот се случил во близина на спортското игралиште околу 45 минути по полноќ кога се враќале од спортскиот терен. Седум-осум лица фрлале со камења кон нив, по што двајца биле повредени. Полицијата била известена за настанот од страна на обезбедувањето на игралиштето. Министерката за внатрешни работи за Алсат изјавила дека нема податоци за случајот.What happened: Several young Albanian boys from Nerezi ware attacked in Vlae. The incident occurred in the vicinity of the Sports Field in Vlae, when seven or eight perpetrators threw stones at them, injuring two of the boys. The security service of the Sports Field notified the Police.

Date, time and location of the incident: July 11th, 00:45hrs, Vlae, Skopje.

Source of information: Local electronic media portallab.mk.

Victim(s) involved: A group of Albanian boys from Nerezi, Skopje.

Type of the crime(s): Severe Bodily Harm Art. 131 CCRM, Violence (Art.386), Endangerment of safety (Art.144).
Perpetrator(s): A group of seven or eight perpetrators, presumably Macedonian.

Brief description of incident with bias indicators: The bias motive in this incident is ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators in this incident are:
1. Presumed difference between victim and perpetrator on ethnic grounds – the media shared the information that the victims are from Nerezi (predominant Albanian community), and the incident occurred in the vicinity of Vlae Sports Field (predominant Macedonian community).
2. Nature of violence – the incident was carried out in public.
3. Lack of other motives.

Status of the case: Criminal charges passed.

Response of local authorities: The Ministry of interior stated via Answer upon a Request for information of public character sent by the Committee that they have filled criminal charges against unknown perpetrator for the act of “violence”.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general security situation in the country and the cohabitation between the different ethnic communities in the society.Çka ka ndodhur: Disa të rinjë shqiptarë nga Nerezi sulmohen në Vllae. Incidenti ka ndodhur në afërtsi të fushës sportive në Vllae, kur shtatë ose tetë kryerës gjuajtën me gurrë dhe lënduan dy nga ata. Sigurimi I fushës sportive informoi policinë.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 11 korrik, ora 00:45, Vlae, Shkup.

Burimi i informacionit: Media elektronike lokale portallab.mk.

Viktima(-t) e përfshirë: Grup i djemve shqiptarë nga Nerezi, Shkup.

Llojet e krimit(ve): Lëndim i rëndë truporë, neni. 131 KPRM, Shkup, neni. 386, rrezikimi i sigurisë, neni.144.

Kryerësi(-t): Një grup i shtatë ose tetë kryerësve, supozohet maqedonas.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi anshmërisë në këtë incident është përkatësia etnike, shtetësia ose gjuha, dhe treguesë të anshmërisë në këtë incident janë:
1. Dallimi i supozuar etnik në mes të kryerësit dhe viktimës – Media ndajti informacion se viktimat janë nga Nerezi (i dominuar nga komuniteti shqiptar), dhe incidenti ka ndodhur në afërsi të Fushës Sportive Vllae (i dominuar nga komuniteti maqedonas).
2. Natyra e Dhunës – incidenti ka ndodhur publikisht.
3. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: Është ngritur padi penale.

Reagimi i autoriteteve lokale: Ministria e Punëve të Brendshme, duke u përgjigjur në Kërkesën për informacion të karakterit publik të dërguar nga Komiteti, deklaro se ka ngritur aktpadi penale kundër kryerësve të panjohur për veprën penale “Shkup”.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj incidentesh sjell në pikëpyetje situatën e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën në mes komuniteteve të ndryshme etnike në vend.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Телесна повреда,Насилство

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0