Верифицирано

Две момчинња од албанска националност нападнати во н. Ѓорче Петров

11:37 Jun 10 2014 Ѓорче Петров, Скопје

Две момчинња од албанска националност нападнати во н. Ѓорче Петров Две момчинња од албанска националност нападнати во н. Ѓорче Петров
Опис
Two Albanian boys beaten in GjorchePetrov - for English see below / Dy djem shqiptar të rrahur në Gjorçe Petrov - Për shqip, shih më poshtë


Две помлади момчиња биле нападнати со камења при што им биле нанесени повреди. Инцидентот се случил кај кружниот тек во населбата Ѓорче Петров. Момчињата веднаш биле пренесени во болница каде што пристигнала полиција која составила записник за инцидентот. Таткото на едно од нападнатите момчиња, Фатмир Б., е сопственик на дуќан во близина на пазарот во Ѓорче Петров. Тој за порталот Алмакос изјавил дека последните случувања во Ѓорче Петров можат да се нарече политички апартхејд против Албанците во оваа населба. „Толку е ужасо што немам зборови. Мојот син бил тепан до таа мера што бил раскрварен по повредите нанесени со камен. Група Македонци ги тепале заедно со неговиот другар и извикувале „убијте ги овие Шиптари м...“ раскажува Фатмир.What happened: Two boys ware attacked with stones by an unknown group of perpetrators. The perpetrators ware chanting anti-Albanian slurs.

Date, time and location of the incident: June 10th, GjorchePetrov, Skopje.

Source of information: National electronic media almakos.com (alb).

Victim(s) involved: Two young Albanian boys who suffered visible injuries.

Type of the crime(s): Severe Bodily Harm Art. 131 CCRM, Violence (Art.386), Endangerment of safety (Art.144).

Perpetrator(s): Unknown number of perpetrator/s, presumably of Macedonian ethnic origin.

Brief description of incident with bias indicators: The bias motive in this incident is ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators in this incident are:
1. Victim/Witness perception - From the statements made for the media, it can easily be derived that the victims perceive the incident as bias motivated.
2. Comments – during the attack, the perpetrators ware yelling anti-Albanian slurs.
3. Difference between victim and perpetrator on ethnic grounds.
4. Nature of violence – the incident was carried out in public.
5. Lack of other motives.

Status of the case: Under investigation.

Response of local authorities: The police stated via the media that they will undertake the appropriate measures.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general security situation in the country and the cohabitation between the different ethnic communities in the society.Çka ka ndodhur: Dy djem ishin të sulmuar me gurrë nga një grup i panjohur i kryerësve. Kryerësit ishin duke brohoritur sharje kundër shqiptarëve.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 10 qershor, Gjorçe Petrov, Shkup.

Burimi i informacionit: Media nacionale elektronike almakos.com (alb).

Viktima(t) e përfshirë: Dy djem të rinj që pësuan lëndime të dukshme.

Lloji i krimit(ve): Lëndim truporë, neni. 131 KPRM, Shkup, neni.386, rrezikimi i sigurisë, neni. 144.

Kryerësi(t): Numër i panjohur i kryerësve, me sa duket me origjinë maqedonase.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi i anshmërisë në këtë incident është përkatësia etnike, shtetësia ose gjuha, dhe si treguesë të anshmërisë së këtij incidenti janë:
1. Perceptimi i viktimës/dëshmitarit – Nga deklaratat e bëra për mediat, shumë lehtë mund të konkludohet se viktimat e kanë perceptuar incidentin si me motiv paragjykues.
2. Komente – gjatë sulmit, kryerësit ishin duke brohoritur sharje kundër shqiptarëve.
3. Dallimi në baza etnike i kryerësit të veprës dhe viktimës.
4. Natyra e Dhunës – incidenti ka ndodhur publikisht.
5. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Reagimi i autoriteteve lokale: Policia deklaroi nëpërmjet mediave se ato do të ndërmarrin masat e nevojshme.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky incident sjell në pikpyetje sigurinë e përgjithshme në vend dhe bashkëjetesën ndërmjet komuniteteve të ndryshme etnike në shoqëri.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Телесна повреда,Насилство,Напад со ладно оружје

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0