Верифицирано

Инцидент во скопско Лисиче при посетата на Стево Пендаровски

15:00 Apr 15 2014 н. Лисиче, Скопје

Опис
Incident in Lisiche during a visit of Presidential candidate StevoPendarovski - for English see below / Incident në Lisiçe gjatë vizitës së kandidatit presidencial Stevo Pendarovski - Për shqip, shih më poshtë


Од СДСМ испратија соопштение во кое велат дека претседателскиот кандидат Стево Пендаровски на средбата со граѓаните во населбата Лисиче бил вербално нападнат и дека имало обид за инциденти од активисти на ВМРО-ДПМНЕ. СДСМ информира дека случајот бил регистриран од полицијата и од МВР побара да го расчисти, а институциите да обезбедат услови за непречено одвивање на предизборните активности.

Реагираше и ВМРО-ДПМНЕ од каде најостро го осудија чинот на насилство.

МВР експресно јави дека го расчисти инцидентот во Лисиче. Тие информираа дека тепачката била помеѓу четири лица членови на СДСМ од една страна, и татко и син членови на ВМРО.

„По кратка вербална расправија по завршувањето на митингот на кандидатот Стево Пендаровски во Лисиче, дошло до физичка пресметка во која си размениле неколку удари. Се работи на целосно документирање на случајот, по што против одговорните во инцидентот ќе следуваат соодветни поднесоци“, соопшти МВР.What happened: SDSM (the largest opposition party) stated that during a meeting with local community in Lisiche, Skopje, their Presidential candidate StevoPendarovski was verbally assaulted and that there was an attempt for physical attack against him. The police stated that the incident was a fight between four members of SDSM and two members of VMRO-DPMNE. VMRO-DPMNE condemned the violence.

Date, time and location of the incident: April 15th, Lisiche, Skopje.

Source of information: The local media 24Vesti.

Victim(s) involved: Four members of the opposition party (physically assaulted); Presidential candidate of opposition party (verbally assaulted).

Type of the crime(s):Endangerment of safety Art.144, Bodily harm Art.130 CCRM.

Perpetrator(s): Two members of the ruling party. The political party condemned the violence.

Brief description of incident with bias indicators: The bias motive in this incident is political affiliation and political persuasion, and the bias indicators in this incident are:
1. Victim perception – From the statements made for the media, it can easily be derived that the victims – the representatives from SDSM, perceive the incident as bias motivated.
2. Location and timing– the incident occurred during a political rally of the targeted group.
3. Nature of violence – The incident was carried out in public.
4. Lack of other motives.

Status of the case: Under investigation.

Response of local authorities: The police stated via the media that they will undertake the appropriate measures, and after complete documentation of the case, it will file the appropriate charges.

Impact on the victim(s) and the community: These type of incidents brings into question the general political situation in the country and the cohabitation between the different groups in the society.Çka ka ndodhur: LSDM (pneniia më e madhe në opozitë) deklaroi se përgjatë një mbledhje me komunitetin lokal në Lisiçe, Shkup, kandidati i tyre presidencial ka qenë i fyer verbalisht dhe se ka pasur përpjekje për sulm fizik kundër tij. Policia deklaroi se incidenti ka qenë përleshje mes katër pjestarëve të LSDM-së dhe dy pjestarëve të VMRO-DPMNE-se. VMRO-DPMNE u dënua për dhunë.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 15 Prill, Lisiçe, Shkup.

Burimi i informacionit: Mediumi lokal 24Vesti.

Viktima(t) e përfshirë: Katër pjesëtarë të partisë në opozitë (të sulmuar fizikisht); kandidati presidencial i partisë në opozitë (verbalisht i sulmuar).

Lloji i krimit(ve): Rrezikimi i sigurisë, neni. 144, lëndim trupor, neni. 130 KPRM.

Kryerësi(t): Dy pjesëtarë të partisë udhëheqëse. Partia politike u dënua për dhunë.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi i anshmërisë në këtë incident është përkatësia politike dhe bindja politike, dhe treguesit e anshmërisë në këtë incident janë:
1. Perceptimi i viktimës – Nga deklaratat e dhëna për media shumë lehtë mund të kuptohet se viktimat – përfaqësuesit nga LSDM, e perceptojnë incidentin të motivuar nga paragjykimi.
2. Lokacioni dhe koha – incidenti ka ndodhur përgjatë një tubimi politik të grupit të synuar.
3. Natyra e dhunës – Incidenti ka ndodhur publikisht.
4. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Reagimi i autoriteteve lokale: Policia deklaroi nëpërmjet mediave se do të ndërmarrin masat e duhura dhe se pas kompletimit të dokumentacionit për rastin do të paraqesë akuzat e nevojshme.

Ndikimi në viktimë (-at) dhe komunitet: Ky lloj incidentesh sjell në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme politike në vend dhe bashkëjetesën mes komuniteteve të ndryshme në shoqëri.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Насилство

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Момче брутално претепано во Лисиче

01:32 Jul 26, 2013

Скопје, 1.06 Kms

Каменуван штаб на СДСМ во Аеродром

20:00 Mar 22, 2017

н. Аеродром, Скопје, 1.22 Kms

Ученик нападнат во патничко комбе

13:30 Mar 22, 2017

н. Аеродром, Скопје, 1.33 Kms