Неверифицирани

Шеќеринска нападната од Амди Бајрам

17:00 Apr 13 2014 Шуто Оризари

Опис
Vice-president of SDSM Shekjerinska attacked by MP AmdiBajram and his son - for English see below / Zëvendës presidentja e LSDM – së Sheqerinska sulmohet nga deputeti Amdi Bajram dhe djali i tij - Për shqip, shih më poshtë


Потпретседателката на СДСМ Радмила Шеќеринска која денеска ги следеше изборите во основното училиште „Браќа Рамиз и Хамид“ во Шуто Оризари обвини дека била физички нападната од пратеникот Амди Бајрам и неговиот син.

Во видеото погледнете ја изјавата на Шеќеринска, како и расправијата помеѓу неа и заменик министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибраими.What happened: According to her statement made for the media, Shekjerinska was attacked by AmdiBajram and his son (part of the ruling party coalition) during the monitoring of the election process in ShutoOrizari.

Date, time and location of the incident: April 13th, Elementary school BrakjaRamizi Hamid, ShutoOrizari, Skopje.

Source of information: The electronic media NovaTv.

Victim(s) involved: One female, Vice president of the largest opposition party in the country.

Type of the crime(s):Endangerment of safety Art.144, Severe bodily harm Art.131 CCRM.

Perpetrator(s): Two males, that politically are a part of the ruling party coalition.

Brief description of incident with bias indicators: The bias motive in this incident is political affiliation and political persuasion, and the bias indicators in this incident are:
1. Location and timing – the incident occurred at a time and place of significance to the election process (voting location, during voting time).
2. Nature of violence – the incident was carried out in public.
3. Lack of other motives.

Status of the case: Unknown.

Response of local authorities: The police stated via the media that they will undertake the appropriate measures, but to the moment of writing of this report, the Police hasn’t answered the Request for information of public character that was sent by the Committee in relation to this incident.

Impact on the victim(s) and the community: These type of incidents brings into question the general political situation in the country and the cohabitation between the different communities in the society, and the success of the election process in general.Çka ka ndodhur: Sipas deklaratës së saj të dhënë në media, Sheqerinska ka qenë e sulmuar nga Amdi Bajram dhe djali i tij (pjesë e partisë udhëheqëse në koalicion) përgjatë udhëheqjes së procesit zgjedhor në Shuto Orizari.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 13 prill, Shkolla Fillore “Brakja Ramiz i Hamid”, Shuto Orizari, Shkup.

Burimi i informacionit: Media elektronike NovaTv.

Viktima(t) e përfshirë: Një femër, zëvendës President e partisë më të madhe në opozitë në vend.

Lloji i krimit(ve): Rrezikimi i sigurisë, neni. 144, lëndim i rëndë truporë, neni. 131 KPRM.

Kryerësi(t): Dy meshkuj, që politikisht janë pjesë e partisë udhëheqëse në koalicion.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi i anshmërisë në këtë incident është përkatësia dhe bindja politike, dhe treguesit e anshmërisë në këtë incident janë:
1. Lokacioni dhe koha – Incidenti ndodhi në kohën dhe vendin e shënuar në procesin e zgjedhjeve (lokacioni i votimit, përgjatë kohës së votimit).
2. Natyra e dhunës – incidenti ka ndodhur publikisht.
3. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: I/e panjohur.

Reagimi i autoriteteve lokale: Policia deklaroi nëpërmjet mediave që ata do të ndërmarrin masat e duhura, por në momentin e shkrimit të këtij raporti, policia nuk i është përgjigjur Kërkesës për informacion me karakter publik që është dërguar nga Komiteti në lidhje me këtë incident.

Ndikimi në viktimë (-at) dhe komunitet: Ky lloj incidentesh sjell në pikëpyetje situatën e përgjithshme politike në vend dhe bashkëjetesën mes komuniteteve të ndryshme në shoqëri, si dhe suksesin e procesit zgjedhor në përgjithësi.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0