Верифицирано

Каменувани возила на учесници на митинг на ДУИ

13:03 Apr 4 2014 н. Влае, Скопје

Опис
Stoning of vehicles containing participants of political rally organized by Democratic Union for Integration (DUI)- for English see below / Gjuajtje me gurrë automjeteve që bartnin pjesëmarrës në tubimin politik të organizuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) - Për shqip, shih më poshtë


Група од околу 15 непознати лица каменувале возила во кои што имало учесници на митинг на политичка партија.

Според информации на полицијата, групата, во близина на мостот „Влајко“, почнале да каменуваат возила во кои се превезувале учесници на митинг на политичка партија, а потоа се разбегале.

Нема повредени лица, а оштетени се три возила.Порталите објавија денеска објавија дека тие требало да учествуваат на митинг на ДУИ.

Полицијата презема мерки за откривање на сторителите.What happened: A group of approx. 15 people stoned three vehicles transporting participants to a political rally organized by Democratic Union for Integration (DUI), after which they ran away.

Date, time and location of the incident: April 4th, in the vicinity of Vlajko Bridge in municipality of Karposh, Skopje.

Source of information: The printed media Nova Makedonija.

Victim(s) involved: Unknown number of passengers in three vehicles.

Type of the crime(s):Endangerment of safety Art.144,Damaging of other’s property Art. 243 CCRM.

Perpetrator(s): Unknown.

Brief description of incident with bias indicators: The bias motive in this incident is political affiliation and political persuasion, and the bias indicators in this incident are:
1. Victim perception – At the time of the incident, the victims were engaged in activity promoting their political belief.
2. Nature of violence – The incident was carried out in public.
3. Lack of other motives.

Status of the case: Unknown.

Response of local authorities: The police stated via the media that they will undertake the appropriate measures, but to the moment of writing of this report, the Police hasnot answered the Request for information of public character that was sent by the Committee in relation to this incident.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general political stability in the country and the cohabitation between the different communities in the society.Çka ka ndodhur: Një grup i përbërë prej afërsisht 15 personave ka gjuajtur me gurrë tri automjete që bneninin pjesëmarrës në tubimin e organizuar nga Bashkim Demokratik për Integrim (BDI), pas aktit ata kanë ikur.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 4 prill në afërsi të urrës Vlajko në Komunën Karposh, Shkup.

Burimi i informacionit: Media e shtypur Nova Makedonija.

Viktima(t) e përfshirë: Numër i panjohur i pasagjerëve në tri automjete.

Lloji i krimit(ve): Rrezikimi i sigurisë, neni. 144, dëmtimi i pronës së huaj, neni. 243 KPRM.

Kryerësi(t): I/e panjohur.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi i anshmërisë në këtë incident është përkatësia politike dhe bindjet politike, dhe treguesit e anshmërisë në këtë incident janë:
1. Perceptimi i viktimës – Në kohën e këtij incidenti, viktimat ishin të angazhuar në aktivitet që promovon bindjet e tyre politike.
2. Natyra e dhunës – Incidenti ka ndodhur publikisht.
3. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: I/e panjohur.

Reagimi i autoriteteve lokale: Policia deklaroi nëpërmjet mediave që ata do të ndërmarrin masat e duhura, por në momentin e shkrimit të këtij raporti, policia nuk i është përgjigjur Kërkesës për informacion me karakter publik që është dërguar nga Komiteti në lidhje me këtë incident.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje stabilitetin e përgjithshëm politik në vend dhe bashkëjetesën mes komuniteteve të ndryshme në shoqëri.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Група млади нападнати во Влае

00:45 Jul 11, 2014

н. Влае, Скопје, 0.18 Kms

Напад врз трансродово лице во Ѓорче Петров

12:14 Oct 13, 2013

н. Ѓорче Петров, Скопје, 0.55 Kms