Неверифицирани

Претепан малолетник во „Зеф Љуш Марку“

12:55 Mar 13 2014 н. Бутел, Скопје

Опис
Minor beaten in high school ZefLjushMarku - for English see below / Rrihet një i mitur në shkollën e mesme Zef Lush Marku - Për shqip, shih më poshtë


З.Ј. (16) без повод и причина физички го нападнал неговиот врсник М.Ф., удирајќи го со боксови и тупаници во пределот на главата.

По целосно расчистување на случајот против З.Ј. ќе биде поднесен соодветен поднесок.What happened: A sixteen y/o pupil physically attacked his peer without any motive or reason, heating him in the head.

Date, time and location of the incident: March 13th, High School ZefLjushMarku in Skopje.

Source of information: The electronic media kurir.mk.

Victim(s) involved: One minor male high school student with unknown ethnic origin.

Type of the crime(s): Bodily harm, Art. 130 CCRM, Violence Art.386 CCRM.

Perpetrator(s): One minor male high school student with unknown ethnic origin.

Brief description of incident with bias indicators: The bias motive in this incident is ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators in this incident are:
1. Presumed difference between perpetrator and victim on ethnic belonging -Due to the mixed ethnic composition of the school the pupils attend, the ethnic belonging of the victims may differ from the one of the perpetrators.
2. Nature of violence – The incident was carried out in public.
3. Lack of other motives.

Status of the case: Misdemeanour charges passed.

Response of local authorities: The Ministry of interior stated via Answer upon a Request for information of public character sent by the Committee that it has filed misdemeanour charges against the perpetrator for the act of Physical attack, according to the Law on Misdemeanours against Public Peace and Order. However, there has been no answer as to the fact that indicates to the possible motive of the crime.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general political situation in the country and the cohabitation between the Macedonians, on one side and the Albanians as the two largest ethnic communities in the country, and additionally influences the building of a multiethnic tolerant surrounding young people can grow up in.Çka ka ndodhur: Një nxenës gjashtëmbëdhjetë vjeçar ka sulmuar një nxënës tjetër pa asnjë motiv duke e goditur në kokë

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 13 mars, Shkolla e mesme Zef Lush Marku në Shkup.

Burimi i informacionit: Media elektronike kurir.mk.

Viktima(t) e përfshirë: Një djalë i mitur nxënës në shkollën e mesme me përkatësi etnike të panjohur.

Lloji i krimit(ve): Lëndim truporë, neni. 130 KPRM, dhunë neni. 386 KPRM.

Kryerësi(t): Një dajë i mitur nxënës në shkollën e mesme me përkatësi etnike të panjohur.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Motivi anshmërisë në këtë incident është përkatësia etnike, shtetësia ose gjuha, dhe treguesë të anshmërisë në këtë incident janë:
1. Dallimi i supozuar etnik në mes kryersit të veprës dhe viktimës - Për shkak të përbërjes së përzier etnike të shkollës që ndjekin nxënësit, përkatësia etnike e viktimave mund të dallojë nga ajo e njërit prej autorëve të krimit.
2. Natyra e dhunës – Incidenti ka ndodhur publikisht.
3. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: Janë ngritur akuzat për kundërvajtje.

Reagimi i autoriteteve lokale: Ministria e Punëve të Brendshme në përgjigjen mbi Kërkesën për informacion me karakter publik të dërguar nga Komiteti, ka deklaruar se kanë ngritur akuza për kundërvajtje kundër autorit të krimit për aktin e sulmit fizik, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje, kundër qetësisë dhe rendit publik. Megjithatë, nuk ka jep asnjë përgjigje për faktin që tregon për motivin e mundshëm të krimit.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme politike në vend dhe bashkëjetesën mes maqedonasve, në njërën anë dhe shqiptarëve në anën tjetër si dy bashkësive më të mëdha etnike në vend, po ashtu ndikon në krijimin dhe ndërtimin e një tolerante shumëtnike mes të rinjëve.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0