Неверифицирани

Искршени крстовите на христијанските гробишта во село Локвени

13:12 Mar 2 2014 с. Локвени, Крушево

Опис
Damaging of Christian graves in the village of Lokveni - for English see below / Dëmtimi i varrezave krishtere në fshatin Llokveni - Për shqip, shih më poshtë

Непознати сторители ги искршиле речиси сите крстови на христијански гробови во крушевското село Локвени. Жителите тоа го забележале вчера изутрината кога според обичаите дошле на задушница на ова светилиште, по повод верскиот празник Проштени поклади.

„Ова може да го направи само некој нечовек, што не верува во ништо“.

„Не можеш да се сомневаш во никого, пријавено е во полиција“.

„Не знам како ќе соработуваме едни со други, знам дека не можам да речам ни овој е, ни оној, ни трет ни четврт, не можеме да кажеме кој го стори, може е од страна, може е пратено, но сепак има некоја позадина“, велат жителите на с. Локвени.

Вандалите сепак не направиле никаква штета врз црквата којашто се наоѓа веднаш до гробиштата. Отецот на кривогаштанската парохија, порачува да прекинат ваквите инциденти, кои не водат кон добро.

„Ова е еден вид вандалски чин, не секојдневен, не би требало да се случува без разлика кој е сторителот, а не можеме никој да го обвиниме, бидејќи не го знаеме. Ние порачуваме да не се повтори и воопшто да не се случува особено во вакви места каде што е ранливо, бидејќи овде е мешано село, живеат муслумани и христијани“, изјави парохискиот свештеник Јане Петрески.

Жителите на селото сакаат животот да продолжи како и досега, без проблеми и поделби по национална или верска парипадност.Сите се едногласни во ставовите да бидат што поскоро откриени сторителите на овој вандалски чин.What happened: Unknown perpetrators broke almost all of the crosses that were a part of the Christian cemetery in the village Lokveni. A part of the local community noted the incident when a group of villagers went to celebrate a religious holiday.

Date, time and location of the incident: March 2nd, early morning hours, village of Lokveni, Krushevo.

Source of information: The national media TV Telma.

Victim(s) involved: Except the material damage, there were no direct victims in this incident.

Type of the crime(s): Damaging of other’s property Art. 243 CCRM, Vandalizing graves, Art.400 CCRM.

Perpetrator(s): Unknown.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the religious affiliation and religious persuasion, and the bias indicators are:
1. Victim perception – From the statements made for the media, it can easily be derived that the indirect victims – the Christian population in the village of Lokveni, perceive the incident as bias motivated.
2. Location and timing – The incident occurred during a religious holiday and at a location of religious significance.

Status of the case: Under investigation.

Response of local authorities: The Ministry of interior stated via Answer upon a Request for information of public character sent by the Committee informed that the Ministry filed a criminal charge against an unknown perpetrator for the act of Vandalizing graves, Art.400 CCRM. However, there has been no answer as to the fact that indicates to the possible motive of the crime.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general safety situation in the country and the cohabitation between the different ethnic communities in the society.Çka ka ndodhur: Kryerës të panjohur kanë thyer gatise të gjithë kryqat që ishin pjesë e varezave krishtere në fshatin Llokveni. Ky incident u vërejtë nga një grup i fshatarëve gjatë një feste fetare.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 2 mars, orët e hershme të mëngjesit, fshati Llokven, Krushevë.

Burimi i informacionit: Mediumi nacional TV Telma.

Viktima(t) e përfshirë: Përveç dëmit material, nuk ka pasur viktima direkte nga ky incident.

Lloji i krimit(ve): Dëmtimi i pronës së huaj, neni. 243 KPRM, vandalizimi i varrezave, neni. 400 KPRM.

Kryerësi(t): I/e panjohur.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Në këtë incident, motivi i anshmërisë është përkatësia fetare dhe bindjet religjioze, ndërsa treguesit e anshmërisë janë:
1. Perceptimi i viktimës - Nga prononcimet në media, mundemi lirisht të themi se viktimat indirekte – popullata krishtere nga fshati Llokven, e perceptojnë këtë incident me motive të anshmërisë.
2. Lokacioni dhe koha – Incidenti ka ndodhur gjatë një feste fetare dhe në lokacion të një rëndësie fetare.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Reagimi i autoriteteve lokale: Ministria e Punëve të Brendshme në përgjigjen e saj në Kërkesën për informacion të karakterit publik, të cilën e dërgoi Komiteti, informoi se ministria ka ngritur padi kundër kryerësve të panjohur për aktin e vandalizimit të varrezave, neni. 400 KPRM. Mirëpo nuk ekziston informacion i cili do të përgjigjej për motivet eventuale të krimit.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën në mes etnive të ndryshme në vend.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0