Неверифицирани

Масовна тепачка меѓу ученици од скопското средно училиште „Зефљуш Марку“

13:09 Feb 21 2014 н. Карпош, Скопје

Опис
Massive fight among pupils in high school ZefLjushMarku in Skopje - for English see below / Rrahje masive në mes nxënësve të shkollës fillore Zef Lush Marku nëShkup - Për shqip, shih më poshtë


Вчера во ДСУ „Зефљуш Марку“ настанала тепачка помеѓу групи ученици од различни класови.

Се степале учениците У.М., А.Б., Б.М., А.А., Л.Ш. и три ученика од II- 14 клас од една страна и учениците од I-11 клас Х.Н. и М.Б. од иститот клас,З.Ј. од II-5 клас и 5-6 ученици од I-11 клас од другата страна. На ученикот Ф.М. му се нанесени видливи повреди во вид на расекотина на тилот од главата. Причина за тепачката е малтретирање од соучениците врз Н.Х. која е ученик во II-12 клас, и која се пожалила на нејзиниот роднина Х.Н. од I-11 клас.

СВР Скопје презема мерки за пронаоѓање на сторителите и целосно расчистување на случајот.What happened: Three groups of pupils got into a fight in high school ZefLjushMarku in Skopje.

Date, time and location of the incident: February 21st, in the high school ZefLjushMarku in Skopje.

Source of information: The national electronic media Inpress.

Victim(s) involved: One male pupil with unknown ethnic origin, gained lacerations on his face.

Type of the crime(s):Violence Art.386 CCRM, Bodily Harm, Art.130 CCRM, Participation in a fight Art.132 CCRM.

Perpetrator(s): 16-17 male high school pupils with unknown ethnic origin participated in the fight.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators are:
1. Presumed difference between perpetrator and victim on ethnic belonging -Due to the mixed ethnic composition of the school the pupils attend, the ethnic belonging of the victims may differ from the one of the perpetrators.
2. Nature of violence – The incident was carried out in public.

Status of the case: Perpetrators located.

Response of local authorities: After the Committee sent a Request for public information, the Police responded that they had clarified the case, and filled out the appropriate paperwork, but didn’t specify anything about the possible motive.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general security situation in the country and the cohabitation between the Macedonians, on one side and the Albanians as the two largest ethnic communities in the country.Çka ka ndodhur: Tri grupe të nxënësve janë përleshur në shkollën fillore Zef Lush Marku në Shkup.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 21 shkurt, në shkollën fillore Zef Lush Marku në Shkup.

Burimi i informacionit: Mediumi nacional elektronik Inpress.

Viktima(t) e përfshirë: Një nga fëmijët, me përkatësi etnike të panjohur, ka marrë gërvishtje në fytyrë.

Lloji i krimit(ve): Dhunë, neni. 386 KPRM, lëndim truporë, neni. 130 KPRM, pjesëmarrje në përleshje, neni.132 KPRM.

Kryerësi(t): 16-17 nxënës nga shkolla fillore me përkatësi etnike të panjohur kanë marrë pjesë në rrahjen.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Në këtë incident, motivi i anshmërisë është përkatësia etnike, nacionale ose gjuhësore, ndërsa treguesit e anshmërisë janë:
1. Dallimi i supozuar etnik në mes kryersit të veprës dhe viktimës - Për shkak të përbërjes së përzier etnike të shkollës që ndjekin nxënësit, përkatësia etnike e viktimave mund të dallojë nga ajo e njërit prej autorëve të krimit.
2. Natyra e dhunës – Incidenti ka ndodhur publikisht.

Statusi i rastit: Kryerësit janë lokalizuar.

Reagimi i autoriteteve lokale: Pasi Komiteti dërgoi Kërkesë për informacion publik, policia u përgjigj se ata kishin sqaruar rastin, dhe kanë përfunduar dokumentacionin e duhur për rastin, mirëpo nuk specifikon asgjë në lidhje me motiv të mundshëm.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme e sigurisë në vend dhe bashkëjetesën mes maqedonasve, në njërën anë dhe shqiptarëve në anën tjetër si dy bashkësi më të mëdha etnike në vend.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0