Верифицирано

Скршена спомен плочата на Мара Бунева

01:35 Jan 13 2014 н. Центар, Скопје

Опис
Commemoration plate of Mara Buneva is broken - for English see below / Thyerja e pllakës komemorative të Mara Bunevas - Për shqip, shih më poshtë

Спомен плочата која денеска беше поставена во чест на Мара Бунева, на кејот во Скопје, од страна на бугарските здруженија, целосно e искршена од непознати сторители.

И минатата година истите тие здруженија ја поставија спомен плочата на Мара Бунева но и тогаш таа не го дочека утрото, односно уште првата ноќ беше скршена.

На место на настанот увид вршеше полицијата а љубопитните граѓани не им беше дозволено да гледаат и фотографираат. Сепак репортерот на Центарњуз успеа да направи фотографии кои можете да ги погледнете во прилог.What happened: The commemoration plate of Mara Buneva, set up by Bulgarian organizations was broken the same day it was publicly presented.

Date, time and location of the incident: January 13, at the bank of river Vardar in the Centre of Skopje.

Source of information: The regional media Centarnews.

Victim(s) involved: Except the material damage, there were no direct victims in this incident.

Type of the crime(s):Damaging of other’s property Art. 243 CCRM,Incitement of hate, discord and intolerance on national, racial religious or other discriminatory ground (Art.319).

Perpetrator(s): Unknown.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators are:
1. Victim perception – The fact that the indirect victims of the crime – the Bulgarian organizations ware engaged in activities promoting their group prior the incident.
2. Pattern of previous incidents -This incident occurs second year in a row.

Status of the case: Incident was reported to the local authorities.

Response of local authorities: The police reacted immediately and investigated the scene. The investigation is ongoing.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general political situation in the country and the cohabitation between the Macedonians, on one side, and the Bulgarians on the other.Çka ka ndodhur: Pllaka komemorative e Mara Bunevas, e krijuar nga organizata Bullgare, është thyer në ditën e prezantimit publik.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 13 janar, në një bankë afër lumit Vardar në qendrën e Shkupit.

Burimi i informacionit: Mediumi regjional Centarnews.

Viktima(t) e përfshirë: Përveç dëmit material, nuk ka pasur viktima të drejtëpërdrejta nga ky incident.

Lloji i krimit(ve): Dëmtimi i pronës së huaj neni. 243 KPRM, nxitja e urrejtjes, përçarjes dhe jotolerancës në baza entike, racore dhe religjioze apo diskriminuese neni. 319.

Kryerësi(t): I/e panjohur.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: në këtë incident, motivi i anshmërisë është përkatësia etnike, kombëtare ose gjuhësore, ndërsa tregues të anshmërisë janë:
1. Perceptimet e viktimës – Fakti që viktima indirekte e krimit është organizata Bullgare e angazhuar në aktivitete për promovim të grupit para se të ndodh incidenti.
2. Strukturae incidenteve të mëhershme - Ky incident ndodh dy vite rresht.

Statusi i rastit: Incidenti është raportuar tek autoritetet lokale.

Reagimi i autoriteteve lokale: Policia ka reaguar urgjentish duke bërë hetime në vendin e ngjarjes. Hetimet janë në rrjedhë

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj incidentesh sjell në pikëpytje situatën e përgjithshme politike në vend si dhe bashkëjetesën në mes maqedonasve në njërën anë, dhe bullgarëve në anën tjetër.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Нападнати неколку малолетници на кеј

13:34 Feb 20, 2016

Центар, Скопје, 0.01 Kms

Физички нападнато младо момче

23:15 May 17, 2018

Ulica Kej 13-ti Noemvri, 0.07 Kms

Малолетник претепан среде центарот на Скопје

17:08 Nov 09, 2013

н. Центар, Скопје, 0.1 Kms

Масовна тепачка на младинци во центарот на Скопје

13:01 Feb 14, 2014

н. Центар, Скопје, 0.11 Kms